Spiorad Beatha – The Spirit of Life

Price: £12 (including p&p)

Track list

 1. Gura Mise Tha Fo Eislean
 2. Soraidh Bhuam Far Chuan Is Beannachd
 3. A’ Mhaighdeann Bharrach
 4. Oran A’ Mharaiche
 5. Is Moch An Diugh A Rinn Mi Gluasad
 6. Laoidh Mhoire Mhaigheann
 7. Thug Mi Gaol Do’n Fhear Bhan
 8. Two Waulking Songs
 9. A’ Mhic Dhughaill ‘Ic Ruairidh
 10. O Hu As Mo Run Air
 11. Calum Beag O Thir A’ Mhurai
 12. Chan E Caoidh Mhic Shiridh