Port Bàn

Price: £12.00 (includes p&p)

Track List

 1. Caolas eadar mi is Iain
 2. ‘S iomadh rud a chunnaic mi/ Faca tu saoir an t-sàbhaidh/A chur nan gobhar as a’ chreig
 3. The Bonnie Lass of Albany
 4. Gràdh geal mo chrìdh
 5. Chraobh nan Ùbhal
 6. Cha teid mise/’N robh thu ‘sa bheinn
 7. Ho mo nighean donn nan gobhar
 8. The Highland Widow’s Lament
 9. Fhir a chinn duibh
 10. Bheir mo shoraidh thar Ghunaidh
 11. Gur muladach sgith mi
 12. Iain Ghlinn Cuaich

Recordings

Caolas eadar mi is Iain
O Chraobh nan Ùbhal
Cha teid mise/’N robh thu ‘sa bheinn