Eilean Mara

Price: £12 (including p&p)

Track List

 1. Sraid na h-Eala
 2. Calum Ban
 3. A Fhleasgaich Oig is Ceanalta
 4. A Phuothrag ‘s a Phiuthar
 5. Oran na Bantraich
 6. Tuireadh Iain Ruaidh, Annie Gillies
 7. ‘S i Nochd a Chiad Oidhche ‘n Fhoghair
 8. Ailein Duinn, a Ni’s a Naire
 9. Air do Bhanais
 10. Micheal
 11. Ged is Grianach an Latha